BTE Nijeboer Landschapsbeheer

Passie voor natuurlijk landschap

In een land waar ruimte beperkt is, hebben  ons landschap, onze bossen en onze plantsoenen zorg aandacht en nodig. Het zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en is een belangrijk antwoord op de hittestress die een gevolg is van de klimaatverandering. Onze groene ruimte heeft een grote waarde voor ons gevoel van welbevinden. Als landschapsbeheerder adviseren we in bos en plantsoenbeheer en dragen we bij aan ontwikkeling of herstel van de gebiedsflora.

De bebouwde omgeving neemt toe. Groene ruimte komt onder druk te staan. Aanleg van groen en zorgvuldig beheer zijn nodig voor een leefbaar land en zorgt ook voor duurzame energie, als dit in slimme groene warmtenetten wordt toegepast. Een zorgvuldig gebiedsbeheer kan een belangrijke bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie, zodat dat we aan de klimaatdoelstellingen kunnen gaan voldoen.
Dat doen we niet alleen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze klanten en partijen die hetzelfde doel nastreven.

We leveren onze expertise over het planten van bomen en struiken, het onderhoud van het groen, tot en met het rooien, of snoeien, en het versnipperen van takken en boomstammen tot houtsnippers. We verzorgen het beheer in natuurgebieden, maar ook de groene ruimte van parken en plantsoenen.

Klimaatslim groenbeheer

Hout- en resthout uit openbaar groenbeheer en de Nederlandse bossen krijgen verschillende duurzame bestemmingen. Hout wordt zo duurzaam mogelijk ingezet. Gekapt hout uit productiebossen, dat daarvoor geschikt is, leveren we als grondstof voor de houtverwerkende industrie. Daar kunnen onder andere de meubels en planken van gemaakt worden.

Resthout
Resthout die ‘niet nuttig’ is voor een andere toepassing, kan worden toegepast als biogrondstof. Dit resthout is bijvoorbeeld afkomstig van groenonderhoud van gemeenten of landgoederen. Zo krijgt resthout toch een nuttige bestemming. Het grootste deel van dit resthout, 70%, komt uit bermen, tuinen en parken.
30% van dit resthout komt uit het bos. Op de eerste plaats staat dat resthout achterblijft in het bos voor de biodiversiteit. Wat er over is, het resthout, kan een andere duurzame bestemming krijgen als biogrondstof.

Anders dan beton, heeft hout de eigenschap CO₂ op te slaan. In een levenscyclus van een boom, is in de  groeifase van een boom sprake van CO₂-opname. Als hout wordt geoogst en gebruikt voor meubels en planken, blijft de CO₂ opgeslagen in het hout.
Als houtsnippers worden toegepast als biobrandstof, komt de CO₂ weer vrij en zal dus door het aanplanten van nieuw groen moeten worden vervangen. Onze rol daarbij is om eraan bij te dragen dat er evenredig veel groen wordt aangeplant om de vrijgekomen CO₂ en stikstof uit het resthout te compenseren. Onze bedrijfsvoering is hiermee CO₂ -neutraal.

Resthout  wordt door bewerking geschikt gemaakt als biogrondstof door te chippen, zeven of shredderen. Daarna bieden we de  biogrondstoffen in de vorm van shreds (G120), chips (G30/ G50) of pellets aan in de markt.  Onze biogrondstoffenleveranties gaan onder andere naar zwembaden, kastelen, landgoederen of warmtebedrijven. Deze partijen zetten de biogrondstof in voor duurzame verwarming.

Natuur-inclusief

Wij gaan voor ‘natuur-inclusief’. Dat betekent voor ons het verenigen van belangen. We zorgen voor duurzaam groenbeheer en zetten onze kennis in om bij te dragen aan de energietransitie door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. We geven daarmee invulling aan wat in het SER rapport van 08-07-2020 staat beschreven, namelijk dat biobrandstoffen duurzaam bijdragen als brandstof om water te verwarmen voor o.a. warmtenetten. Het past in onze visie dat wij consequent aanplanten en ‘gebruikersbos’ creëren. Dit is voor ons de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. in de vorm van gebruikersnatuur voor ontspanning en educatie. Dit noemt BTE ‘Natuur-inclusief’.

Statistisch gezien zal er over 10 jaar 25% minder landbouwgrond zijn. Laten we hier betaalbaar meer natuur aanplanten en deze goed beheren. Extra groen rond steden, bestemd voor  recreatie en voor duurzame energie verenigt het noodzakelijke met het aangename. Noodzakelijk is dat we hittestress rond de steden willen beperken, de CO₂ balans willen bewaken en de productie van hout voor toepassing van de meubelindustrie en bouw en energie op niveau houden. Het aangename is de mogelijkheid om te kunnen recreëren en natuurlijke bossen met een betere biodiversiteit als gevolg.

Inname van hout

Als bedrijf kunt u top- en snoeihout aanleveren dat wij verwerken tot een bruikbaar product. Ook grondstoffen voor pellets, zoals zaagsel uit de meubelverwerkende industrie nemen wij in. Particulieren kunnen hun snoeihout inleveren bij de gemeentewerf; in onze regio de ACV.

Als bedrijf pleiten wij voor een korte kringloop (inclusief kort transport). Als mogelijk toeleverancier kunt u ons bellen, zodat wij door middel van een telefonische intake omvang, soort en herkomst met u kunnen bespreken.

Klanten

Aan reclame doen we eigenlijk niet. Onze belangrijkste bron van reclame is onze reputatie. We hebben een brede klantengroep: gemeenten, natuurorganisaties, boswachterijen, landgoedeigenaren, rentmeesters, en particuliere grondeigenaren zoals campings of bungalowparken.

Dit is wat onze klanten over ons denken:

”Wij maken inmiddels vier jaar gebruik van de diensten van BTE Nijeboer Landschapsbeheer. Als Warmtebedrijf hebben wij de vraag bij BTE neergelegd dat wij gecertificeerde biomassa wilde afnemen voor onze installaties. BTE heeft aan deze vraag voldaan en zelfs meer dan dat. Naast de levering van de biomassa verzorgt BTE ook het transport en de opslag. Dit betekent een gehele ontzorging voor ons bedrijf, waarbij er een betrokken samenwerking is ontstaan, die aansluit bij onze wens en behoefte als 24/7 warmteleverancier.”

09-07-2020